Matryoshka

Maatryoshka
Caneta esferográfica e photoshop

Hatsune

Desenho da Hatsune~
Photoshop CS3